3 Phương pháp nhân giống sen đá phổ biến

Các cách nhân giống sen đá phổ biến nhất gồm: nhân giống bằng lá, nhân giống bằng cách cắt cành và nhân giống bằng cách huỷ đỉnh