Nhật ký chăm sóc sen đá trong vòng 30 ngày

Video này ghi lại quá trình chăm sóc sen đá trong vòng 1 tháng, trong video mô tả chi tiết cách thay chậu, trộn đất, tưới nước và phơi nắng cho sen đá thế nào, và so sánh sen đá sau 30 ngày sẽ thay đổi ra sao.