Kim ngân tim

140,000₫

Mô tả

Chiều cao 20~25cm

Hình trên chậu ngẫu nhiên không chọn 

Bình luận

Sản phẩm khác